ПРИЕМ 2020/2021

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители на бъдещите          
първокласници  и деца за подготвителна група за учебната 2020/2021г.

В  Х ОУ „Алеко Константинов“ гр. Перник за Вашите деца може да намерите спокойна и творческа среда за овладяване  на  знания  и умения.
В Х ОУ „Алеко Константинов“ за Вашите деца е организирано целодневно  обучение в І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VII клас.
В Х ОУ „Алеко Константинов“–  се обучават деца от всички социални групи и със специални образователни потребности.

ХОУ  „Алеко Константинов“-  е училище за децата на практичните и амбициозните родители.

ХОУ  „Алеко Константинов“-  е училище с басейн.
Заповядайте в Х ОУ  „Алеко Константинов“-  уважаеми родители, за да се убедите в нашите предимства!

СЪОБЩЕНИЕ

РЪКОВОДСТВОТО НА Х ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” СЪОБЩАВА, ЧЕ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г. E ДО 30.05.2020г. В КАБИНЕТА НА ЗДУД НА УЧИЛИЩЕТО

 1.  Критерии при приема на ученици в І клас

    Общи критерии:

Близост на училището до постоянния/ настоящ адрес на родителите/ настойниците или най-краткия и безопасен път до училището.

 • Постоянен/ настоящ адрес в близост до училището, непроменян в последните над 3 години преди подаване на заявлението – 100т.
 • Постоянен/ настоящ адрес в близост до училището, променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението – 80т.
 • Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен през последната 1 година преди подаване на заявлението – 60т.
 • Постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението – 40т.

  Допълнителни критерии:

 • Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 10т.
 • Близост до местоработата на един от родителите – 6т.
 • Дете, завършило подготвителна група в избраното училище – 4т.

             Допълнителни критерии избрани от училището:

 • Дете с трайни увреждания над 50% – 5т.
 • Дете с двама починали родители – 3т.
 • Дете с един починал родител – 2т.
 1. Необходими документи за приемане на първокласници:
 • заявление по образец от родителите;
 • адресна регистрация (по лична карта);
 1. Необходими документи за записване на първокласници:
 • удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
 • в случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите/ настойниците декларират писмено това обстоятелство.
 1. Приемането на заявления и записването се извършва в кабинета на ЗДУД на училището след представяне на необходимите документи.
 1. Срокове за изпълнение на дейностите:
 • До 29 май 2020г. – прием на заявления от родителите (по образец), за постъпване в първи клас;
 • На 04 юни 2020г. – класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием
 • На 05 юни 2020г. – обявяване на списъците с класираните деца на интернет страницата на училището и на информационното табло на І-ви етаж;
 • От 08 юни до 10 юни 2020г. – записване на приетите деца в първи клас (с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група);
 • На 10 юни 2020г.  – обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и информационното табло на на І-ви етаж;
 • На 11 и 12 юни 2020г. – приемане на заявления за записване при наличие на незаети места
 • На 13 юни 2020г. обявяване на останалите незаети места (при наличие на свободни места, приема продължава до 01.09.2020г.)
 • До началото на учебната година – Утвърждаване от директора на училището на списъците на приетите ученици по паралелки

ДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

                   гр.Перник, кв.Изток, ул.”Клемент Готвалд” № 2

                  директор: тел. 670 850, канцелария: тел. 670 950

ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА

Директор

Прием в първи клас за 2020/2021 учебна година

Уважаеми родители, благодарим Ви за желанието и доверието Вашите деца да бъдат ученици в нашето училище!

Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04. до 30.05.2020 г.

Подаването на заявленията ще става чрез попълване на формуляр.

ВАЖНО! Попълненото заявление се изпраща на следния имейл: x_ou@abv.bg

Благодарим Ви!