Проекти

ТВОЯТ ЧАС   

През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

  • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
  • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
  • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
  • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

Продължителността на проекта е до 31 октомври 2018 г.

Линк към електронната платформа http://tvoiatchas.mon.bg/


Документи за проекта

Заповед на министъра  тук 

Указания във връзка с подготовката и организацията на дейностите по проект Твоят час за учебната 2017/2018 година

Приложения спроред Инструкция  за работа по проекта от 07.10.2016г.

Инструкция за изпълнение на проекта в сила от 11.08.2017г

Приложение №1 – брой ученици, които трябва да бъдат включени в проекта приложение

Приложение №2 – заявление и декларация за информирано съласие от родителя за участие в проекта Приложение 

Приложение №3 – тематична програма и график на групата приложение

Приложение №4 – анкетна карта за определяне заниманията по интереси приложение

Приложение №5 – индивидуална образователна карта, която се попълва от класния ръководител приложение

Примерната номенклатура по обособени позиции на разходи за материали е актуализирана на 26.04.2017г. примерна номенклатура-материали

 Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Отчет на събитие промяна във формуляра и начина на отчитане на публични изяви от 20.03.2017г. Отчитането ще се извършва за период от един месец за цялото училище, като в бланката трябва да бъдат включени всички проведени прояви от групите в училището. 

Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І".

Примерна рамка на годишен доклад на Съвета „Твоят час” ГОДИШЕН ДОКЛАД СЪВЕТ

Дневник на групите по интереси и образователни затруднения за учебната 2017/2018г.

Заявка за материали

Групи по интереси към проект Твоят час в Х ОУ "Алеко Константинов" за учебната 2016/2017г.

Гражданско образование 5 и 6 клас с ръководител М. Бориславова

    Групата по Гражданско образование включва 16 ученици от V и VІ клас.Работим по теми: семейство, училище, малката общност, закони и демокрация, заплахи за демокрацията, правата на детето, гражданско общество. Целта е да се формират граждани, познаващи собствените си права и отговорности като личности, познаващи и зачитащи националните и общочовешки ценности.

Околен свят 2 клас с ръководител А. Теофилова

   Светът около нас е винаги интересен и интригуващ.  Природосъобразният начин на живот е целта, към която се стремим.Разходките и екскурзиите сред природата са наша страст. Здравословното ни хранене е приоритет.Ние се учим да живеем в хармония със себе си и заобикалящия ни свят. 

 

Домашен бит и техника 2 клас с ръководител Ч. Атанасов

   Групата по ДБТ при 2б кл.научиха и приложиха на практика ценни знания за много художествени занаяти и техники, които допринасят за изграждане на естетически вкус и сръчности. Децата от групата вече не само знаят, но и могат

Околен свят 1 клас с ръководител А. Йорданова

Опазването на околната среда е проблем на световно ниво. Все по-малко хора се замислят за бъдещето на Нашата планета Земя. Групата "Млади еколози",която се състои от 17 малки първокласника проявиха голям интерес и заинтересованост и решиха "да променят" света. С храстите и дърветата засадени от тях направиха своите първи крачки към науката Екология. 

Изобразително изкуство 2 клас с ръководител Б. Петрова

Групата по изобразително изкуство се провежда два пъти седмично (Сряда и Четвъртък) по 2 учебни часа дневно. В проекта децата се занимават с изработване на различни изделия. На всяко занимание децата се учат да използват различни материали и нови технологии, които ще ги научат как да се справят с различни ситуации в ежедневието. Чрез него децата се научават на конструктивни технически умения, в зависимост от зададената тема. В него участват 16 ученици от 2 г клас. Тук те усвояват нови техники на работа, експериментират, развиват въображението си, изразяват своя неповторим талант.

Математика 6 клас и Математика 7 клас с ръководител К. Кръстева

Основната цел на заниманията по проекта е учениците да се запознаят със задачи от Формат PISA, решаването на които изискват логическо мислене и знания. Те спомагат за развитие на когнитивното мислене у учениците. децата трябваше да покажат своята сръчност при изработване на оригами. Решаване на задачи по формат PISA с цел усвояване на новия начин за представяне и примерни тестове за НВО. Развиване пространственното мислене за приложение при решаване на геометрични задачи.

География с ръководител Е. Никифорова

Основните идеи и насоки на работа в групата са насочени към популяризиране и проучване, а тематично се отнася съм изучаване на природата на България и родния край. Учениците са насочени към проучване на  геологията и геоморфологията на планините в България, хидрографска характеристика на реките в България, откриване на скални феномени. Успоредно с това е отделено специално място на проучване на географията, етнографията, обичаите и миналото на родния край. Събраните материали са илюстративни и фотографски. Целта е да се търси визуализацията и зрителния ефект.

Английски език 4 клас с ръководител З. Йорданова

Групата по английски език включва 15 ученици от IV клас. Учениците придобиват знания и развиват комуникативно-речевите си умения по различни теми, които включват дейности свързани с училищния живот и семейството. Запознават се с празниците и традициите във Великобритания чрез използване на интерактивни методи децата усвояват английския език и прилагат своите знания на практика. 

Английски език с ръководител Г. Руменова

Групата се състои от 15 ученика от 3 клас, които изучават английски език по забавен, творчески и разбираем начин.Чрез игри, танци и песни, те учат и усвояват по интересен начин езика. Пренасяйки любимите им занимания в класната стая, създаваме любов към езика и ученето.

Математика 3 клас с ръководител С. Георгиева

Учениците от групата работят с помагала, активни карти и материали, включващи занимателни елементи и игри с математически действия. Интерсни и увличащи са занятията с моделиране и пространствена ориентация, оригами и тренинги с откриване на логически връзки, неизвестни и загадки. Комплектът от книжки с развиващи игри, геометрични и други форми, логическо мислене и математически знания провокират  желанието за доказване на наученото и демонстрация пред връстниците. С желание се включват и в подготовката и изработването на шифровани и картинни лабиринти, откриване на рационални начини за решения, разбиване на кодове и числословици.

Групи Обучителни затруднения към проекта Твоят час в Х ОУ "Алеко Константинов"

Математика 6 клас с ръководител В. Здравкова

Допълнителни занимания по математика за ученици с обучителни затруднения. Да се подпомогне успеваемостта на учениците, които срещат трудности при усвояване на учебния материал по математика. Постигане на положителни промени при учениците и овладяване на трайни знания, умения и компетенции.

Математика 7 клас с ръководетел В. Здравкова

Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности по математика в училище и повишаване на мотивацията им за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили.

Математика 4 клас с ръководител Д. Златкова

Групата се състои от 10 ученици от 4,,Б и В "клас . Заниманията се провеждат два пъти седмично. В  резултат на работата по проекта се попълват пропуските и преодоляват затрудненията при усвояването на учебния материал. Учениците работят все по-бързо, уверено и самостоятелно, включват се по – активно в учебния процес и проявяват заинтересованост.

БЕЛ 3 клас с ръководител Н. Василева

Групата на учениците от трети "А" клас с обучителни трудности провежда заниманията си всяка седмица в четвъртък и петък. Тези часове са наситени с разнообразна работа, за да улесни усвояването на знанията по БЕЛ. Учениците с желание посещават тези часове и с много гордост показват наученото пред техните родители. Обичат изнасянето на часовете извънкласната стая – в библиотеката, игротеката и последното ни занимание в зелената класна стая в близкия парк. 

 

 

Вашият коментар

Официален сайт на училището