списък на услугите

Списък на услугите, предоставяни
от Х ОУ „Алеко Канстантинов“

  1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

2. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

3. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас или етап на образование – удостоверения, свидетелства

Официален сайт на училището