Документи

Документи за учебната 2023/2024

Документи за учебната 2022/2023г.

Училищен учебен план

Документи за учебната 2021/2022

Документи за учебната 2020/2021 г.

Документи за учебната 2019/2020 г.

Училищен учебен план

Документи за учебната 2018/2019 г.

Заповед за избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ Заповед

Набираме предложение за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схеми на ДФ „Земеделие“ и „Училищно мляко“ Обявление

Правилник за дейността на Х ОУ „Алеко Константинов“

Годишен план за дейността на училището

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз

График на консултациите

График на консултации цдо

График на писмените изпитвания

Програма за превенция на ранното напускане на училище от учениците в Х ОУ „Алеко Константинов“

Училищен учебен план за 1 клас2 клас3 клас4 клас5 клас6 клас7 клас

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Програма за кариерно развитие на педагогическите специалисти

Училищен механизъм за адаптиране на ученика към училищната среда

Училищен план за наставничество

Единни правила и задължения на всички служители, свързани със случаите на тормоз в училище

План на методическото обединение на началните учители

Училищен план за действие и изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

Лично образователно дело

Документи за учебната 2017/2018г

Бланка за инструктаж:тук

Правилник на училището

План за квалификация на педагогическите специалисти

Годишен план за дейността на училището

Училищен учебен план 1 клас2 клас3 клас4 клас5 клас6 клас7 клас

Стратегия за развитие на училището

Етичен кодекс

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Документи за учебната 2016/2017г

Правилник за дейността на училището

Годишен план за дейността на Х ОУ „Алеко Константинов“

 Част 1Част 2Част 3Част 4Част 5

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз

Стратегия за развитие на училището 

Етичен кодекс

План за квалификационната дейност на учителите

Училищен учебен план 1 а клас

Училищен учебен план 1 б клас

Училищен учебен план 1 в клас

Училищен учебен план 1 г клас

Училищен учебен план 1 д клас

Училищен учебен план 5 а клас

Училищен учебен план 5 б клас

Вашият коментар

Официален сайт на училището