Ученически съвет

СЪСТАВ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
КЪМ Х-ТО ОУ ЗА 20212022 г.

  • Начален курс:
4а – Кристиян Цветомиров Димов
4б – Николета Николаева Евтова
4в – Валена Валентинова Георгиева
4г – Жаклин Людмилова Йорданова
  • Прогимназиален курс: 
5а – Магдалена Бориславова Милчева
5б – Велизара Кирилова Иванова
5в – Любомира Любославова Павлова
5г – Мишел Мирославова Методиева
6а – Моника Петрова Петрова
6б – Емануела Димитрова Богданова
6в – Цветелина Веселинова Георгиева
6г – Ралица Георгиева Симеонова
7а – Ивона Крумова Райчева
7б – Мария Иванова Шильова
7в – Цветелина Цветелинова Любомирова
7г – Бояна Русланова Фиданова

ПЛАН

На Комисията за работа с ученическия  съвет при Х ОУ „Алеко Константинов”през  учебната  2020 / 2021 година

І. Общи положения:

            Ученическият съвет е орган на ученическо самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения,  касаещи ученическия живот и училищната общност (по 1 ученик от клас).

            Основни принципи на действие: демократичност, толерантност, инициативност и отговорност.

ІІ. Състав на комисията:

      Аделина Иванова

      Весела Благоева

      Боряна Петрова

ІІІ.Основни цели:

            –  да обединява и представлява учениците от училището;

            – да дава гласност на проблемите на учениците, да защитава правата и интересите им;

            – да съдейства за изграждане на активна позиция към явления и процеси в общността;

           – да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност;

            – да спомага за организиране на вътрекласните занимания, състезания, концерти, конкурси и пр.

           – дазащитава ученическите интереси пред ръководния състав на училището и поддържане на постоянен диалог между представителите на ученическото самоуправление и ръководството;

            –да съдейства за спазването на предписанията и мерките,свързани с епидемиологичната обстановка в страната;

ІV.Основни задачи:

1. Защита на правата на учащите в Х ОУ“Алеко Константинов“ в съответствие с Правилника на училището и Международните конвенции за правата на детето и човека.

2. Съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника на училището.

3. Организиране на вътре- и извънкласни занимания, състезания, концерти, конкурси и пр.

4. Представляване на учениците пред други институции.

5. Съхраняване на традициите и утвърждаване на нови.

7. Изграждане на култура на поведение и взаимоотношения, на умения за работа в екип при реализиране на общозначими цели.

8. Да се работи целенасочено за формиране у учениците на гражданско съзнание и социално поведение.

9. Да се създадат подходящи условия и предпоставки за прилагане и развитие на различни форми на ученическо самоуправление и самоконтрол чрез училищния УС, ученическите съвети по класове и формираните във връзка с изпълнение на конкретни дейности комисии.

V. Дейности и мероприятия:

1.Първо заседание на новия ученически съвет и избор на ново ръководство и Приемане за плана на дейността на УС през учебната 2020/2021г.

                                                                                                  Срок: до 03.10.2020г.

Отг.:А.Иванова, В.Благоева, Б.Петрова

2. Световен ден на учителя – разговори по класове за ролята на учителя

                                                                                                           Срок:05-06.10.20г.

                                                    Отг.: УС, кл.ръководители

3. Ден на Народните будители – изработване на табла от учениците

                                                                    Срок: 02- 3.11.2020г.

                                Отг.: УС, комисията, кл. ръководители

4.Световен ден за борба срещу насилието – изработени материали от учениците

                                                                                                      Срок: 19.11.2020.

                                                Отг.: УС съвет, комисията, кл.р-ли

5.Ден на торалентността (25.11) – нагледни материали, изработени от ученици и презентирани във фойе

                                                                 Срок: 23-25.11.2020г.

                                 Отг.: УС съвет, комисията Ю.Борисов

6.Българските традиции за Бъдни вечер и Коледа – пространство за представяне на изработени материали от учениците

                                                            Срок: 15.12.2020г.

     Отг.: УС съвет, комисията, кл.ръководители

7.Коледен конкурс за най-добре украсена стая

                                                               Срок: 18.12.2020г.

                                  Отг.: УС, комисията, кл.ръководители

8.Международен ден на думата “Благодаря”(11.1.2021) – послания  от учениците и нагледни материали във фоайетата.Дейности по предложения на учениците от УС.

Срок: 11.01.2021г.

                                                             Отг.: УС, комисията

9. XIV.февруари 2021г. – Трифон Зарезан –– изработване на материали от учениците и поставяне във фоайето на 1-ви етаж

                                                                                                     Срок: 15.02.2021г.

                                                                                                              Отг.:УС,комисията,кл.ръководители

10.Отбелязване годишнина от обесването на Васил Левски (19.02.2021г.)

– начален етап – информационни материали във фоайе 1 етаж

– прогимназиален етап – информационни материали- фоайе 2-ри етаж

                                                                                                         Срок: 19.02.2021г.

                                         Отг.: УС, комисията , кл.ръководители

11.Първи март –  Базар: „Българската традиция“

Срок:01.03.2021

Отг.: УС, комисията, Ю.Борисов

12.Национален празник 3-ти март – Ден на Освобождението на България – нагледни материали,посветени на празника,пътуващ рецитал

                                                                                                         Срок: 03.03.2021г

Отг.:УС, комисията , Б.Петрова, Ю. Борисов,учител БЕЛ 5кл.

13.“Водата – извор на живот!“ – фотоизложба по повод Световния ден на водата

                                                                                                         Срок: 22.03.2021г.

                                                     Отг.: УС, комисията, Г.Тонева

14.Световен ден на здравето    

                                                                   Срок:07.04.2021г.

                                                                                       Отг.:мед.лице

15.Световен ден на книгата (23.04) – „Книгата – широко отворен прозорец към света!“ – табла във фоайе на училището.

                                                                                                          Срок: 23.04.2021г.

                                       Отг.: УС, комисията , кл. р-ли

16.Световен ден на борбата с тютюнопушене (31.05) – информационни материали и поставяне на символа – жълт нарцис- кампания срещу вредния навик.

                                                                                                           Срок: 31.05.2021г.

                 Отг.: УС, комисията ,кл.ръководители, Ю.Борисов,Б.Петрова

17.Ден на приятелството под мотото:“Как се промениха отношенията на приятелите след карантината?“ – есета 6тите класове

         Срок: 26.07-30.07.2021г.

                                                                                                    Отг.: УС, комисията учител БЕЛ 6ти клас

18.Дейности по класове за изработване на:

-табла и правила за обновения вътрешен правилник на училището в условия на противоепидемиологичната ситуация в страната от COVID-19

                                                                                                                 Срок: ……….

                                                                                                                               Отг.:УС,кл.ръководители

                      VІ. Взаимодействия:

 Училищния ученически съвет взаимодейства с :

            – класни ръководители и учители;

            – училищно ръководство и ПС;

            – родителска общност и УН;

            – извънучилищни институции и организации.

Забележка:

Планът  остава отворен за допълнения и промени  в хода на работа през

учебната година.

                                                                           Изготвили:

                                                                                           А.Иванова   

В.Благоева

Б.Петрова

Официален сайт на училището