прием 2023/2024

Съобщение – свободни места 1 клас

Уважаеми родители,
Х ОУ “Алеко Константинов” – гр. Перник обявява 5 (пет) свободни места за прием в първи клас през учебната 2023/2024 година.

КЛАСИРАНИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/24 ГОДИНА

Уважаеми родители, благодарим Ви за желанието и доверието Вашите деца да бъдат ученици в нашето училище!
Списък с приетите ученици:

Уважаеми родители на бъдещите         
първокласници  и деца за подготвителна група за учебната 2023/2024г.

В  Х ОУ „Алеко Константинов“ гр. Перник за Вашите деца може да намерите спокойна и творческа среда за овладяване  на  знания  и умения.
В Х ОУ „Алеко Константинов“ за Вашите деца е организирано целодневно  обучение в І, ІІ, ІІІ, ІV, V клас.
В Х ОУ „Алеко Константинов“–  се обучават деца от всички социални групи и със специални образователни потребности.

ХОУ  „Алеко Константинов“-  е училище за децата на практичните и амбициозните родители.

ХОУ  „Алеко Константинов“-  е училище с басейн.
Заповядайте в Х ОУ  „Алеко Константинов“-  уважаеми родители, за да се убедите в нашите предимства!

 1.  Критерии при приема на ученици в І клас

    Общи критерии:

Близост на училището до постоянния/ настоящ адрес на родителите/ настойниците или най-краткия и безопасен път до училището.

 • Постоянен/ настоящ адрес в близост до училището, непроменян в последните над 3 години преди подаване на заявлението – 100т.
 • Постоянен/ настоящ адрес в близост до училището, променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението – 80т.
 • Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен през последната 1 година преди подаване на заявлението – 60т.
 • Постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението – 40т.

  Допълнителни критерии:

 • Други деца от семейството над 12 години обучаващи се в училището – 10т.
 • Близост до местоработата на един от родителите – 6т.
 • Дете, завършило подготвителна група в избраното училище -4т.

  Допълнителни критерии избрани от училището:

Дете завършило подготвителна група в избраното училище- 6т. Ученици, чийто родител е завършил избраното училище – 4т.

 1. Необходими документи за приемане на първокласници:
 • заявление по образец от родителите;
 • адресна регистрация (по лична карта);

2. Необходими документи за записване на първокласници

 • удостоверение- за завършена подготвителна група- оригинал
 • в случай, че детето на е посещавало подготвителна група, родителите/ настойниците декларират писмено това обстоятелство
 1. Приемането на заявления и записването се извършва в кабинета на ЗДУД на училището след представяне на необходимите документи.
 2. Срокове за изпълнение на дейностите:
 • 30.03.2023г.– Утвърждаване на училищния план- прием със заповед на Директора след становище на обществения съвет и публикуване на интернет страницата на училището.Оповестяване на реда за прием – критерии, необходими документи, график на дейностите на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището
 • 29.05.2023г.- Прием на заявленията /по образец от училището/ за постъпване в първи клас.
 • 02.06.2023г. – Класиране на учениците подали пълния комплект документи за прием
 • 05.06.2023г. – Обявяване на списъците с класираните деца на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището
 • 06.06-09.06.2023г– Записване на приетите деца в първи клас /с оригинал на удостоверение за завършено предучилищно образование/
 • 12.06.2023г. – Обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището
 • 14.06-15.06.2023г. – Приемане на заявления за записване при наличие на незаети места
 • До началото на учебната година– Утвърждаване от директора на училището на списъците на приетите ученици и паралелки

Оповестяването на информацията за класираните ученици на видно място в сградата на училището и в сайта на училището се осъществява при спазване на Закона за защита на личните данни.

ДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“     гр.Перник, кв.Изток, ул.”Клемент Готвалд” № 2  

директор: тел. 670 850, канцелария: тел. 670 950

ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА

Директор

 • Постоянен/ настоящ адрес в близост до училището, непроменян в последните над 3 години преди подаване на заявлението – 100т.
 • Постоянен/ настоящ адрес в близост до училището, променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението – 80т.
 • Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен през последната 1 година преди подаване на заявлението – 60т.
 • Постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението – 40т.

  Допълнителни критерии:

 • Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 10т.
 • Близост до местоработата на един от родителите – 6т.
 • Дете, завършило подготвителна група в избраното училище – 6т.

             Допълнителни критерии избрани от училището:

 • Дете с трайни увреждания над 50% – 4т.
 • Дете с двама починали родители – 4т.
 • Дете с един починал родител – 2т.
 1. Необходими документи за приемане на първокласници:
 • заявление по образец от родителите;
 • адресна регистрация (по лична карта);
 1. Необходими документи за записване на първокласници:
 • удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
 • в случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите/ настойниците декларират писмено това обстоятелство.
 1. Приемането на заявления и записването се извършва в кабинета на ЗДУД на училището след представяне на необходимите документи.
 2. Срокове за изпълнение на дейностите:
 • 31.март 2021 – Утвърждаване на училищния план- прием със заповед на Директора след становище на обществения съвет и публикуване на интернет страницата на училището.
 • До 28 май 2021г. – прием на заявления от родителите (по образец), за постъпване в първи клас;
 • На 03 юни 2021г. – класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием
 • На 04 юни 2021г. – обявяване на списъците с класираните деца на интернет страницата на училището и на информационното табло на І-ви етаж;
 • От 07 юни до 10 юни 2021г. – записване на приетите деца в първи клас (с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група);
 • На 11 юни 2021г.  – обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и информационното табло на на І-ви етаж;
 • На 14 и 15 юни 2021г. – приемане на заявления за записване при наличие на незаети места
 • На 17 юни 2021г. обявяване на останалите незаети места (при наличие на свободни места, приема продължава до 01.09.2021г.)
 • До началото на учебната година – Утвърждаване от директора на училището на списъците на приетите ученици по паралелки

ДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“     гр.Перник, кв.Изток, ул.”Клемент Готвалд” № 2  

директор: тел. 670 850, канцелария: тел. 670 950

ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА

Директор

Навигация в публикациите

ПредишнаПрием в първи клас за 2020/2021 учебна годинаСледващаАлеко Константинов

Вашият коментар

Профил: Admin. Изход?

Коментар:

Официален сайт на училището

Търсене за:

Страници

Последни публикации

Архив

Вашият коментар

Официален сайт на училището