Подкрепа за успех

https://podkrepazauspeh.mon.bg/

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Дейност 3.Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание

Дейността обхваща допълнителни обучения по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание в съответствие с индивидуалните потребности на всеки ученик чрез осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 17, 27 и 30 от Наредбата за приобщаващо образование.

Тази дейност е насочена към идентифицираните ученици в риск от преждевременно напускане, които се обучават в училища с висока концентрация на такива ученици, и предвижда: допълнителни обучения по български език и литература и по математика – за ученици от началния етап на основното образование; приоритетно по български език и литература, по математика и по природни науки – за ученици от прогимназиалния и от първи гимназиален етап; по други учебни предмети, в т.ч. и от професионалната подготовка, по които учениците имат натрупани пропуски, които са причина за ниски образователни резултати и за невъзможност да завършат успешно клас, етап или степен, което води до демотивация и отпадане от училище; по български език като чужд – за ученици, за които българският език не е майчин, с цел подкрепа на приобщаването им и за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система.

Дейност 5. Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – за учениците от училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане (минимум 2% от общия брой на учениците в съответното училище), в т.ч. и тези, участващи в дейност 3

С до 15 процента от средствата по проекта в част от училищата, включени в проекта, ще се финансират занимания по интереси.

Дейността е насочена към ученици, които се обучават в училища с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане. Целта е да се повиши мотивацията за учене на учениците в риск от отпадане посредством организиране на съвместни занимания по интереси и стимулиране на творческите изяви чрез включване в изпълнението на дейността и на ученици, извън целевата група. Заниманията се организират приоритетно в тематичните направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, „Спорт“, както и в други направления съобразно желанията и интересите на учениците и възможностите на училището.

Разработеното от ръководителите на групи съдържание на заниманията по интереси няма да дублира съдържанието на учебните предмети и ще се съобразява с възрастта, възможностите и интересите на учениците, към които е насочено.

Сформирани групи по проекта за 2019/2020 година

Допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание:

 • Английски език, участват 5 ученика от 6 клас, ръководител: Зоя Йорданова
 • Български език и литература, участват 6 ученика от 2 клас, ръководител Стоянка Георгиева
 • Български език и литература, участват 5 ученика от 7 клас, ръководител Ангелинка Димитрова
 • Математика, участват 5 ученика от 4 клас, ръководител Любка Димитрова
 • Математика, участват 5 ученика от 4 клас, ръководител Людмила Ангелова
 • Математика, участват 6 ученика от 6 клас, ръководител Елена Николова

Занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене:

 • От извора, участват 17 ученика от 2 клас, ръководител Анна Асенова
 • Приятели на природата, участват 18 ученика от 5 клас, ръководител Албена Петрова
 • Пъстър свят, участват 17 ученика от 3 клас, ръководител Лилия Михайлова

Сформирани групи по проекта за 2020/2021 година

Допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание:

Математика, участват 6 ученика от 3 клас, ръководител Стоянка Георгиева

Математика, участват 5 ученика от 4 а клас, ръководител Зорница Драганова

Математика, участват 6 ученика от 4 б клас, ръководител Валентина Найденова

Български език и литература, участват 5 ученика от 7 клас, ръководител Даниела Йорданова

Български език и литература, участват 4 ученика от 6 клас, ръководител Даниела Йорданова

Човекът и природата, участват 7 ученика от 5 клас, ръководител Албена Петрова

Занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене:

 • Емоционална интелигентност, участват 16 ученика от 3 клас, ръководител Юлияна Генадиева
 • Семейство и ценности, участват 20 ученика от 3 клас, ръководител Боряна Валентинова
 • Забавна математика, участват 15 ученика от 4 клас, ръководител Лилия Михайлова

Официален сайт на училището