занимания по интереси по наредбата за приобщаващото образование

2020/2021 учебна година

2019/2020 година

  1. Емоционална ителигентност 2 клас, ръководител Юлияна Генадиева . Учебното съдържание по гражданско образование за втори клас е разширена подготовка и е представено в три обобщени теми: „Аз и моят свят“, „Аз и светът на възрастните“ и „Български религиозни празници и обичаи“. Дава примери и описва поведения на сътрудничество. Има позитивно отношение към празниците в семейството като средство за съхраняване на духовната връзка между поколенията

2. Семейство и ценности 2 клас, ръководител Боряна Валентинова

Учениците зачитат значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните идентичности, признава правото и ценността на различието, приема равнопоставеността на всички в общото социално пространство

3. Аз обичам математиката 3 клас, ръководител Валентина Найденова

Учениците от трети клас ще затвърждават знанията си по учебния предмет математика и ще развиват креативността си. Работата ще бъде организирана така, че да спомогне и усъвършенства логическото мислене на учениците, както и уменията им за разрешаване на проблемни ситуации и работа в екип. Заниманията по интереси в избраната област ще представляват мотиватор за участие в математически състезания.

4. Семейни ценности 3 клас, ръководител Ива Маринова

Отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за своя живот и този на другите хора

5. Математика 3 клас, ръководител Весела Благоева

 Решаване на практически задачи и със занимателен характер.

6. Математиката е на всякъде 4 клас, ръководител Ива Лазарова

Дейността ще спомогне за затвърдяване на знанията на учениците по математика, за усъвършенстване логическото им мислене, ще ги мотивира за участия в математически състезания.

7. Светът на математиката 4 клас, ръководител Марио Венчев

Групата има основна цел разширяване на знанията и затвърдяване на уменията за решаване на математически задачи съобразени с учебното съдържание включено в учебната програма по математика за 4 клас

8. Математиката лесна и интересна 4 клас, ръководител Аделина Йорданова

Групата има основна цел разширяване на знанията и затвърдяване на уменията за решаване на математически задачи съобразени с учебното съдържание включено в учебната програма по математика за 4 клас

9. Аз мога, аз знам 5 клас, ръководител Даниела Йорданова

Словесно и танцово изкуство

10. Сръчни ръце 5 и 6 клас, ръководител Мая Бориславова

Формиране на умения за ръчно плетиво и изработване на българска шевица

11. Математиката и аз 7 клас, ръководител Веселина Здравкова

Заниманията с ученици, които проявяват интерес в часовете по математика. Чрез забавни математически задачи и използване на образователен софтуер, се цели да се развие любознателността, логическото мислене, да се усъвършенстват знанията на учениците.

12. Фантазия 7 клас, ръководител Даниела Йорданова

Проектиране, моделиране и модифициране на светове с помощта на словесното изкуство с цел развиване на креативното мислене у учениците, на емоционална им памет и формиране на лингвистични компетентности.

Официален сайт на училището