Традиции и бъдеще

ТРАДИЦИИ И БЪДЕЩЕ

     Х ОУ “Алеко Константинов” се старае да има свой облик, различен от всички основни училища, като обогатява традициите си. Търсят се форми и средства да бъде привлечена учениковата личност към разнообразни дейности и прояви, за да приеме училището като свой дом, да се чувства добре, да му бъде приятно влизането в учебните часове.

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

      Подържане на конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка личност в нейния стремеж към творческо и свободно личностно развитие, основано върху идеите на хуманизма и демокрацията.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

     Десето основно училище „Алеко Константинов” чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата, обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание. Диалогичност и дискусионност, които стимулират учениците към толерантност, самостоятелност при вземане на решения. Развиване на новаторството и пълноценното сътрудничество в екип от ученици, родители, учители за обръщане към потребностите на младия човек – съпричастност, чувство за принадлежност, възможност за самоактуализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; утвърждаването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на ОВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2013-2018г.

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:

      Установяване на устойчив образователен диалог между училището и семейната среда, споделяне на отговорностите и обединяване на усилията за качествено образование и възпитание в ценностите на демократичното общество и интеграция на децата със СОП.

ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА:

–          Активна работа в посока утвърждаване на училището не само като образователен, но и като духовен и културен център;

–          Целенасочено педагогическо взаимодействие между обучаващи и обучавани; утвърждаване на училището в място за изява и развитие, в среда с творчески дух и заряд, сътрудничество и взаимопомощ;

–          Превръщане мечтите и желанията на учениците в предложения, решения, дейности и отговорности;

–         Прилагане и развитие на ученическото самоуправление за отговорно и ефективно участие в училищния живот; формиране на умения за критично мислене, автентични и открити междуличностни отношения, с нарастваща готовност и способности за действие в името на доброто на другите;

–          Спазване на единни педагогически изисквания между училище и родителска общност за поведение и успеваемост;

–          Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации;

–          Личностно развитие и подготовка на младия човек за социални изяви, диалог и сътрудничество върху основата на познаване и зачитане на човешките права и законите на демократичната държава.

ПОДЦЕЛИ:

–          Изпреварващо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение;

–          Гражданско образование;

–          Предприемачество и кариерно развитие;

–          Развитие на критично и творческо мислене. Самосъздаване чрез правене;

–          Създаване на условия за развитие дарбите на децата, съчетавайки националните традиции с европейското измерение;

–          Оптимизиране на превенцията на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение;

–          Подкрепа на изявата и развитието на даровити ученици.

 

УЧАСТНИЦИ:

     В нейното реализиране ще участват ученици, учители, родители, УН, представители на местната власт.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 

–          Формиране на чувство за принадлежност към училищната общност-способност за инициативност и отговорност, самочувствие, самоувереност и самодисциплина;

–          Отговорно и ефективно участие в училищния живот; умения за овладяване на емоцията;

–          Изграждане на система от ценности за осъществяване на социализация и формиране на социално поведение;

–          Установяване на диалог и взаимодействие с различни обществени институции и неправителствени организации за подкрепа и съвместна работа по различни проекти и направления, свързани с ГО;

–          Тясно сътрудничество и синхрон с УН и родителите за осъществяване дейностите по училищната стратегия с тяхното съдействие, помощ и участие

–          Съсредоточаване на воля, сили и енергия за утвърждаване на вече изградената атмосфера на доверие, уважение и сътрудничество в училище;

Вашият коментар

Официален сайт на училището